Algemene Voorwaarden CHEZ FABIËNNE

KvK: 86965107  


1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon aan wie Fabiënne Pater, een offerte heeft doen toekomen,

althans waarmee Fabiënne Pater een overeenkomst van Opdracht is aangegaan.

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

3. Opdrachtnemer / eigenaar: Fabiënne Pater gevestigd te Zwolle en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 86965107, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.

4. Overeenkomst of Opdracht: de werkzaamheden zoals omschreven in het aanbod van Opdrachtnemer.

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.


2. Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer en op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden 'naar de geest' van deze algemene voorwaarden.


4. Aanbod

1. Opdrachtnemer doet telkens een aanbod in de vorm van een persoonlijke offerte of algemene pakketten en een uurtarief, zoals vermeld op de website, in alle gevallen met daarbij een korte werkomschrijving.

2. Tenzij anders vermeld heeft elk aanbod een geldigheid van 14 dagen.

3. Genoemde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief btw en overige belastingen.

4. Dit aanbod kan telkens schriftelijk, zoals per e-mail worden geaccepteerd.

5. Het aanbod wordt tevens als geaccepteerd beschouwd, wanneer Opdrachtnemer met medeweten van en zonder tegenspraak van Opdrachtgever de in het aanbod vermeldde werkzaamheden heeft aangevangen.

6. Het aanbod van Opdrachtnemer omvat nimmer de uitvoering van een door haar opgesteld plan. Begeleiding bij de uitvoering van een plan, staat los van de levering van een plan. Of uitvoering van een plan plaatsvindt is de keuze van Opdrachtgever.

7. Indien na aanvaarding van het aanbod blijkt, dat Opdrachtgever gewijzigde of aanvullende wensen heeft of dat voor een behoorlijke uitvoering van het aanbod een wijziging in het aanbod nodig is, zullen partijen tijdig in overleg treden om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, waarbij Opdrachtnemer haar prijs en levertijd daarop aan mag passen.

8. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

9. Afbeeldingen van producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.


5. Uitvoering van de overeenkomst

1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste kunnen, inzicht en vermogen en volgens de vereisten van goed vakmanschap uitvoeren.

2. De opdrachtnemer stelt op basis van wensen en informatie van Opdrachtgever een interieuradvies of interieur ontwerp op, waarna Opdrachtgever dit advies zelfstandig kan uitvoeren of laat uitvoeren door derden.

3. De opdrachtnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en is daarom niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de overeenkomst die (mede) zijn ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van onjuiste of onvolledige informatie en omstandigheden.

4. Opdrachtgever zal alle nodige medewerking verlenen en alle nodige, zowel gevraagde als ongevraagde, informatie en gegevens leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken.

5. Indien een leverdatum of levertermijn is overeengekomen, is dit slechts een geschatte termijn. De leverdatum of levertermijn heeft, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen fatale termijn.

6. Opdrachtnemer mag voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden betrekken.

8. Indien projectbegeleiding is overeengekomen, is Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen, uitdrukkelijk slechts een tussenpersoon, waarbij zij niet namens Opdrachtgever overeenkomsten met derden zal sluiten of anderszins juridisch namens Opdrachtgever zal optreden. Tenzij anders overeengekomen bestaat projectbegeleiding uit advisering, het zoeken en aandragen van mogelijke leveranciers, het opvragen van offertes, communicatie met uitvoerders.

9. Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aanvaarding van aanbiedingen van derden, controleren en accorderen van werk van derden en controleren van bestellingen en leveringen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor onjuiste opdrachten aan derden of fouten in werk of leveringen van derden.

10. Voor zover Opdrachtnemer tekeningen aanlevert, zijn dit nimmer werktekeningen of bouwtekeningen. Tekeningen van Opdrachtnemer zijn bestemd ten behoeve van het interieur en bieden een ideaalbeeld en sfeerimpressie. De tekeningen zijn niet gemaakt ten behoeve van de uitvoering van enige bouwwerkzaamheden.

11. Opdrachtnemer is geen architect of bouwkundige en adviseert daarom nimmer over technische haalbaarheid en uitvoering van een interieurplan, althans haar uitspraken hierover vervangen nimmer de adviezen van architecten of bouwdeskundigen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het betrekken van derden met betrekking tot verbouwing, maatvoering en technische haalbaarheid van het door Opdrachtnemer opgestelde interieurplan of interieuradvies.

12. Opdrachtnemer heeft en houdt het auteursrecht op door haar geleverde tekeningen, schetsen, interieurplannen, projectplannen, sfeerimpressies en andere werken van intellectuele eigendom. Opdrachtgever mag deze werken enkel met derden delen om de uitvoering van een plan mogelijk te maken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan derden sub licenties te verlenen om het werk openbaar te maken of voor een ander doel dan de uitvoering van het plan voor Opdrachtgever te verveelvoudigen.

6. Levering en herroepingsrecht bij aankoop van producten

1. De opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

1. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de eigenaar. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.


7. Opschorting en ontbinding

1. De opdracht kan door Opdrachtgever niet tussentijds worden opgezegd.

2. In het geval van vroegtijdige beëindiging van de Opdracht, naar keuze van Opdrachtgever, dient opdrachtgever

nadat de uitvoering reeds is aangevangen, alle reeds bestede uren en gemaakte kosten van Opdrachtnemer te vergoeden. In het geval vooraf een vaste vergoeding of projectprijs is overeengekomen geldt voorgaande met een minimum van 50% van het totaal van de overeengekomen vaste vergoeding.

3. In het geval van overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer, waaronder begrepen alle van buiten komende factoren en omstandigheden, waarop Opdrachtnemer geen invloed heeft, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst met maximaal drie maanden op te schorten, zonder daarbij enige schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn. Duurt de overmachtssituatie langer dan drie maanden, mag Opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, waarbij alle reeds bestede uren en gemaakte kosten vergoedt dienen te worden aan Opdrachtnemer en Opdrachtnemer geen schadevergoeding verschuldigd is.

4. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden de hierdoor gederfde winst of geleden verlies aan Opdrachtnemer te vergoeden, op basis van haar gebruikelijke uurtarief. Dit houdt onder meer in dat Opdrachtnemer de voor Opdrachtgever geplande tijd, die nu niet gebruikt zal worden, als schade aan Opdrachtgever mag doorberekenen.


8. Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade, doordat zij bij de uitvoering is uitgegaan van onjuiste of onvolledige informatie of onjuistheden in de opdracht.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolgschade, geleden verliezen, gederfde winst of andere schade, voortvloeiende uit de uitvoering van de Opdracht of schade veroorzaakt door derden met betrekking tot door Opdrachtnemer geleverd werk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste of onoordeelkundige gebruikmaking van door Opdrachtnemer geleverd werk of geleverde adviezen, plannen, tekeningen of anderszins.

4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor enige geleden schade, overstijgt de vergoeding nimmer het reeds aan Opdrachtnemer betaalde ten behoeve van deze overeenkomst. Wanneer er sprake is van een langer lopende opdracht, overstijgt de te betalen vergoeding nimmer de door Opdrachtgever betaalde vergoedingen van de zes aangesloten maanden voorafgaand aan het intreden van de schade. Schadevergoedingen overstijgen bovendien nimmer het bedrag waarvoor Opdrachtnemer een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft gesloten.

5. In het geval van fouten in de uitvoering van de opdracht, althans indien er schade is ontstaan aan de zijde van Opdrachtgever, dient Opdrachtgever telkens in de gelegenheid te worden gesteld deze schade te beperken of ongedaan te maken.


9. Conformiteit en Garantie

1. De eigenaar staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

3. De garantie geldt niet indien:

4. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

5. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

6. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.


10. Betaling

1. Wanneer een vaste prijs is overeengekomen, mag Opdrachtnemer tenminste 50% vooruitbetaling verlangen.

2. Indien en voor zover slechts een uurtarief is overeengekomen, zal Opdrachtnemer deze maandelijks achteraf factureren, waarbij Opdrachtnemer een voorschot mag verlangen voor zij haar werkzaamheden, aanvangt.

3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur.

4. Klachten schorten een betalingsverplichting niet op.

5. Wanneer Opdrachtgever een rechtspersoon is en de betalingstermijn is verstreken, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling direct in verzuim is zij een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een deel van een maand als gehele maand heeft te gelden. Daarnaast is Opdrachtnemer gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten hoogte van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,-.


11. Klachten

1. Klachten dienen telkens terstond aan Opdrachtnemer gemeld te worden, opdat zij eventuele fouten kan herstellen en schade kan beperken.

2. Klachten na uitvoering van de overeenkomst, dienen binnen 7 dagen na factuurdatum van de eindfactuur te worden ingediend. Opdrachtnemer zal binnen 10 dagen op een klacht reageren en waar mogelijk een oplossing aandragen. Klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

3. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.